Z nami zaoszczędziliście już 6 935 029 zł

Rabat jest bliżej, niż myślisz!

Regulamin serwisu okazje.eholiday.pl

1. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio: 

Operator - Eholiday.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 02-231 Warszawa, przy ul. Jutrzenki 137A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000303525, właściciel i operator serwisu internetowego dostępnego w domenie okazje.eholiday.pl.

Sprzedający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która oferuje usługi noclegowe i/lub okołoturystyczne oraz współpracuje z Operatorem w zakresie umieszczania w Serwisie Ogłoszeń. Dane identyfikujące Operatora podane są w Ogłoszeniu

Serwis Okazje noclegowe – prowadzony przez Operatora serwis ogłoszeniowy, utrzymywany w domenie okazje.eholiday.pl, w ramach którego publikowane są Ogłoszenia i zawierane są na odległość umowy pomiędzy Sprzedającymi a Klientami.

Kupon – wygenerowana i wysyłana przez Operatora do Klienta informacja stanowiąca potwierdzenie dokonania przez Klienta zapłaty oraz nabycia uprawnienia do żądania świadczenia przez Sprzedającego Usługi na warunkach określonych w danym Ogłoszeniu, oznaczona indywidualnymi cechami, w tym numerem (lub ciągiem innych znaków), identyfikującymi jej uzyskanie za pośrednictwem Serwisu.

Klient – użytkownik Serwisu Okazje noclegowe.

Konto - prowadzone dla Klienta przez Operatora pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu Okazje noclegowe.

Usługa – usługa hotelowa i inne usługi turystyczne lub okołoturystyczne oferowane przez Sprzedającego, objęte Ogłoszeniem zmieszczonym w Serwisie, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Ogłoszenie – zamieszczana w Serwisie Okazje noclegowe, pochodząca od Operatora oferta dotycząca świadczenia Usług na rzecz nabywcy Kuponu.

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Okazje noclegowe.

Rejestracja – proces opisany w pkt. 2 Regulaminu, zakończony założeniem Konta Klienta.

Wstępna rezerwacja – elektroniczne zapytanie o termin pobytu lub realizacji Usługi, złożone przez Klienta za pośrednictwem Serwisu Okazje noclegowe

2. Rejestracja i utrzymywanie Konta

2.1. Klientami Serwisu Okazje noclegowe mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w zakresie zawierania umów, o których mowa w Regulaminie i które dokonały Rejestracji poprzez założenie Konta w Serwisie.

2.2. Aby założyć Konto, należy wypełnić formularz dostępny w Serwisie Okazje noclegowe, w tym określić login i hasło do Konta, zaakceptować Regulaminy serwisu eholiday.pl i Serwisu Okazje noclegowe. Akceptacja Regulaminu oraz podanie informacji wymaganych w procesie Rejestracji jest warunkiem koniecznym zakończenia Rejestracji. Na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (e-mail) zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Operatora wraz z hiperłączem (linkiem) służącym do aktywacji Konta. Login nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych ani sprzecznych z obowiązującym prawem, nie może również być tożsamy z loginem innego Klienta ani naruszać innych zasad określonych w Regulaminie.

2.3. Otrzymanie wiadomości zwrotnej od Operatora, o której mowa w pkt. 2.2. równoznaczne jest z utworzeniem Konta oraz zawarciem umowy pomiędzy Klientem a Operatorem w przedmiocie utworzenia i prowadzenia Konta. Aktywując dostęp do Serwisu Okazje noclegowe działający Klient potwierdza prawdziwość i rzetelność danych, podanych w procesie zakładania Konta, jak również potwierdza zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2.4. Dostęp do Konta Klient uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu adresu e-mail oraz hasła), przy czym przed pierwszym logowaniem Klient powinien aktywować Konto uruchamiając link, o którym mowa w pkt. 2.2.

2.5. Na podany przez Klienta adres e-mail przesyłane będą, w związku z prowadzeniem Konta, wiadomości systemowe, dotyczące spraw związanych w szczególności z Kontem, Kuponami oraz funkcjonowaniem Serwisu Okazje noclegowe. Zakładając Konto Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości mailowych (w formie newslettera) zawierających ofertę serwisu eholiday.pl.

2.6. Klient jest zobowiązany do nieudostępniania osobom trzecim swojego hasła do Konta w Serwisie Okazje noclegowe. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta hasła osobom trzecim lub jego nieodpowiedniego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich.

2.7. Klient może rozwiązać umowę w zakresie prowadzenia Konta w każdym czasie przy użyciu narzędzi dostępnych w Serwisie Okazje noclegowe (opcja „Usuń Konto”), z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, który nie może jednak upłynąć wcześniej, niż po przesłaniu Klientowi wszystkich zakupionych przez niego Kuponów, w tym w szczególności przed rozstrzygnięciem spełnienia warunku określonego w pkt.3.5 Regulaminu.

2.8. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta Operator może usunąć jego Konto, rozwiązując z nim jednocześnie umowę, lub czasowo wyłączyć lub ograniczyć dostęp do Serwisu Okazje noclegowe. Operator może odmówić (zablokować) Rejestracji Konta Klienta, którego Konto zostało wcześniej usunięte z powodu naruszenia Regulaminu.

2.9. Klient może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie Okazje noclegowe.

2.10. Klient nie może przenosić praw do Konta na inne osoby.

2.11. Operator zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta lub części funkcjonalności Serwisu Okazje noclegowe w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. Operator może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Klienta od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Klient natychmiast odzyska dostęp do Konta.

3. Kupony

3.1. Umowa, na podstawie której Klient nabywa prawo do Usług objętych Ogłoszeniem, zawierana jest bezpośrednio pomiędzy Klientem a Sprzedającym. Prawo do skorzystania z Usług objętych Ogłoszeniem przysługuje nabywcy odpowiedniego Kuponu.

3.2. Zawarcie umowy nabycia Kuponu następuje w formie elektronicznej, w drodze przyjęcia przez Klienta oferty Sprzedającego, zawartej w Ogłoszeniu. Na procedurę zawarcia umowy składa się jedna z poniższych czynności:
3.2.1. wybór przez Klienta opcji „Kup teraz” lub „Kup na prezent” dostępnej przy danym Ogłoszeniu i wskazanie liczby Kuponów, a następnie potwierdzenie przez niego tego wyboru poprzez przycisk „Wybieram tę opcję”. Z chwilą potwierdzenia wyboru przez Klienta dochodzi do przyjęcia oferty Sprzedającego i zawarcia umowy nabycia Kuponu (bądź odpowiednio Kuponów zgodnie ze wskazaniem Klienta).
3.2.2. wybór przez klienta opcji „wstępnie zarezerwuj” dostępnej przy danym Ogłoszeniu i wskazanie liczby Kuponów, a następnie potwierdzenie przez niego tego wyboru poprzez przycisk „Wybieram tę opcję”. Z chwilą potwierdzenia wyboru przez Klienta dochodzi do zgłoszenia chęci zarezerwowania terminu realizacji Usługi. Sprzedający ma obowiązek udzielić odpowiedzi w ciągu 24 godzin. Następnie Klient może dokonać realizacji zamówienia, wówczas dochodzi do przyjęcia oferty Sprzedającego i zawarcia umowy nabycia Kuponu (bądź odpowiednio Kuponów zgodnie ze wskazaniem Klienta).

3.3. Nabyć Kupony mogą Klienci niezarejestrowani oraz ci, którzy dokonali Rejestracji w Serwisie Okazje noclegowe i którzy posiadają aktywne Konto w Serwisie Okazje noclegowe oraz których dostęp do Serwisu Okazje noclegowe nie został wyłączony lub ograniczony przez Operatora na skutek naruszenia postanowień Regulaminu. Ogłoszenie zawiera między innymi informacje dotyczące Sprzedającego, Usługi, oraz łącznej kwoty wynagrodzenia należnego Sprzedającemu. Ogłoszenie może określać szczególne warunki skorzystania z objętych nim Usług lub ograniczenia w tym zakresie. Wynagrodzenie wskazane w Ogłoszeniu wyrażone jest w złotych polskich, stanowi całość wynagrodzenia i innych należności tytułem świadczenia Usług objętych Ogłoszeniem i obejmuje podatki. Kwota wynagrodzenia wskazana w Ogłoszeniu nie obejmuje ewentualnych opłat klimatycznych lub innych opłat lokalnych, do których poboru może być zobowiązany Sprzedający.

3.4. Umowę nabycia Kuponu można zawrzeć tylko w czasie, gdy Ogłoszenie jest opublikowane w Serwisie wraz z towarzyszącą mu opcją „Kup teraz” lub „Kup na prezent” lub „wstępnie zarezerwuj” (informacja o czasie publikacji i tym samym czasie dostępności oferty jest każdorazowo podawana wraz z Ogłoszeniem), z zastrzeżeniem, że w Ogłoszeniu może zostać określony górny limit możliwych do nabycia na podstawie danego Ogłoszenia Kuponów.

3.5. Jeżeli w Ogłoszeniu zawarte zostało zastrzeżenie, że nabycie Kuponów jest możliwe pod warunkiem, że zostanie osiągnięta minimalna ogólna liczba Kuponów nabytych przez Klientów, dotyczących tego Ogłoszenia, wówczas umowa nabycia Kuponu (odpowiednio Kuponów) zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że w terminie publikacji Ogłoszenia zgłoszony zostanie zamiar nabycia co najmniej określonej jako minimalna liczby Kuponów (tj. zostaną zawarte z Klientami umowy pod warunkiem zawieszającym w przedmiocie łącznie nabycia tej minimalnej liczby Kuponów) i za wszystkie te Kupony zostanie zapłacona pełna kwota zgodnie z pkt. 3.5. 

3.6. Po zawarciu umowy na zakup Kuponu (odpowiednio Kuponów), Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty kwoty wskazanej w Ogłoszeniu, korzystając z dostępnych w Serwisie metod płatności. Dokonanie przez Klienta zapłaty jest warunkiem otrzymania Kuponu (wygenerowanego w formie elektronicznej). W przypadku, gdy wpłata Klienta zostanie dokonana po terminie wskazanym w potwierdzeniu zawarcia umowy na zakup Kuponu, Sprzedający nie gwarantuje wykonania Usługi. Jeżeli Klient i Sprzedający nie ustalą terminu wykonania usługi, Klient ma możliwość ubiegania się o zwrot wpłaconych środków, o czym mowa w pkt. 3.9.

3.7. W wyniku zawarcia umowy i dokonaniu przez Klienta zapłaty wskazanej kwoty, Operator generuje w imieniu Sprzedającego Kupon i wysyła go do Klienta na jego adres poczty e-mail wprowadzony do formularza podczas składania zamówienia lub przypisany do Konta i udostępnia na jego Koncie. W przypadku umów, o których mowa w punkcie 3.4, każdy Kupon generowany jest po ziszczeniu się warunku minimalnej liczby nabywanych przez Klientów Kuponów. W razie nieziszczenia się tego warunku we wskazanym w Ogłoszeniu terminie, środki wpłacone przez Klientów są im niezwłocznie, w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych, w całości zwracane. Operator przekazuje Sprzedającemu dane dotyczące wygenerowanych Kuponów, w tym dane umożliwiające identyfikację każdego Kuponu. Klient zobowiązany jest do przekazania Sprzedającemu Kuponu w formie wydrukowanego dokumentu lub elektronicznie na adres e-mail podany w Ogłoszeniu.

3.8. Zgodnie z przepisem art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (UoPK), konsument, który zawarł umowę na odległość, co do zasady może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 UoPK. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do UoPK. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od zawarcia umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3.9. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć pisemnie na adres Sprzedającego wskazany w Ogłoszeniu lub, jeżeli w Ogłoszeniu wskazano taką możliwość, w formie elektronicznej na adres Sprzedającego wskazany w Ogłoszeniu.

3.10. Zgodnie z przepisem art. 38 pkt. 12 UoPK, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi między innymi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. W związku z powyższym, w odniesieniu do Usług w zakresie wyżej wskazanym, po ustaleniu ze Sprzedającym terminu ich świadczenia, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia. Ponadto, zgodnie z przepisem art. 3. Ust. 1 pkt.8 UoPK ustawy tej nie stosuje się w odniesieniu do umów o imprezę turystyczną, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196). Imprezę turystyczną w rozumieniu powyższej ustawy stanowią co najmniej dwie usługi turystyczne (usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym) tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu.

3.11. Z Usługi, której dotyczy Kupon może skorzystać wyłącznie okaziciel treści dokumentu (wydruku) także niebędący Klientem Serwisu, jeżeli w Ogłoszeniu nie zastrzeżono inaczej. Kupony mogą być przekazane osobom trzecim, poprzez wręczenie dokumentu Kuponu nabytego poprzez opcję „Kup na prezent. Zabrania się użytku kuponu do celów komercyjnych, handlu oraz powielania Kuponu. Kupon należy realizować w całości. Nie podlega on realizacji częściowej lub stopniowej. Wszelkie próby realizacji Kuponu sprzeczne z Regulaminem mogą doprowadzić do unieważnienia Kuponu. Każdy Kupon posiada unikalne dla niego cechy identyfikacyjne i jest wystawiany na okaziciela. Sprzedający zobowiązany jest do świadczenia Usługi na rzecz okaziciela Kuponu i nie jest zobowiązany do weryfikowania sposobu jego nabycia przez okaziciela. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia Kuponu przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich.

3.12. Kupon może być wykorzystany wyłącznie w okresie jego ważności i ewentualnie w szczegółowym terminie, określonym w Ogłoszeniu. Kupon uprawnia do skorzystania z Usług objętych Ogłoszeniem i nie podlega wymianie przez Operatora lub Sprzedającego na inne świadczenia, towary lub środki pieniężne. Po upływie terminu ważności Kuponu lub innego odpowiedniego terminu wskazanego w Ogłoszeniu Kupon nie może być wykorzystany i Klientowi nie przysługuje zwrot wynagrodzenia lub inna forma rekompensaty, chyba że Sprzedający postanowi inaczej.

3.13. Kupon nie gwarantuje prawa do wykonania Usługi przez Sprzedającego lub odbioru towaru w dowolnym czasie wybranym przez Klienta. W szczególności, ze względu na specyfikę Usług noclegowych, konieczne może być wcześniejsze bezpośrednie uzgodnienie ze Sprzedającym terminu i sposobu świadczenia Usługi.

3.14. Ogłoszenie może określać szczególne warunki skorzystania z objętych nim Usług lub ograniczenia w tym zakresie. Nabywając Kupon Klient akceptuje warunki lub ograniczenia zawarte w Ogłoszeniu.

3.15. Status każdego Kuponu można sprawdzić w Serwisie po zalogowaniu się na Konto lub w wiadomości wysłanej na adres e-mail Klienta. Dostępne są następujące statusy Kuponu:
a) status „zatwierdzony”, jeśli system płatności zaakceptował zapłatę Klienta, który może już skorzystać z usługi Sprzedającego, do której uprawnia Kupon,
b) status „oczekujący”, gdy Klient nie przerwał transakcji, a system płatności nie odnotował jeszcze zapłaty Klienta,
c) status „anulowany”,  jeśli transakcja online zostanie przerwana lub wystąpił problem z jej realizacją a system płatności nie odnotował wpłaty Klienta.  

4. Zakres odpowiedzialności

4.1. Operator obsługuje Serwis Okazje noclegowe i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie, w szczególności za wygenerowanie i przesłanie Klientowi Kuponu zgodnego z Ogłoszeniem, z unikatowym kodem identyfikacyjnym.

4.2. Operator zapewnia, że zawarty w Kuponie kod jest wygenerowany na podstawie Ogłoszenia Sprzedającego zgodnie ze zleceniem udzielonym przez Sprzedającego i gwarantuje, że kod ten zostanie przekazany również Sprzedającemu oraz będzie stanowił podstawę do realizacji Kuponu. Zarówno Operator, jak i Sprzedający nie ponoszą odpowiedzialności za zgubiony lub skradziony Kupon.

4.3. Za wykonanie Usługi zgodnie z warunkami Ogłoszenia odpowiedzialność ponosi Sprzedający.

4.4. Za jakość Usług, a także prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Sprzedających w Ogłoszeniach odpowiedzialność ponosi Sprzedający.

4.5. Ogłoszenia tworzone są w oparciu o informacje uzyskane wyłącznie od Sprzedających. Administrator nie weryfikuje treści wszystkich Ogłoszeń w Serwisie a w przypadku niezgodności Usługi z Ogłoszeniem lub w przypadku braku dostępności Usług w całości lub części pomimo nabycia Kuponu na podstawie informacji zawartych w Ogłoszeniu, odpowiedzialność ponosi Sprzedający.

4.6. Operator nie gwarantuje nieprzerwanego działania i dostępności Serwisu Okazje noclegowe, jak również nieprzerwanej możliwości nabywania Kuponów. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany czasu wyświetlania ogłoszenia lub jego usunięcie bez podania przyczyny.

4.7. Administrator uprawniony jest do przerw lub zawieszania działania Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności w dowolnym czasie.

5. Płatności

5.1. Zarówno Rejestracja, jak i korzystanie z Serwisu Okazje noclegowe jest bezpłatne, poza wynagrodzeniem należnym Sprzedającemu z tytułu nabycia Kuponu.

5.2. Obsługę płatności internetowych udostępnianych w ramach Serwisu Okazje noclegowe, prowadzi, jako agent rozliczeniowy, spółka Blue Media S.A. Wszystkie płatności realizowane będą w polskich złotych.

5.3. Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie i wybraniu formy płatności za pośrednictwem systemu płatności, jest automatycznie przekierowywany na stronę internetową partnera agenta rozliczeniowego będącego bankiem. W ten sposób przekazywane są również niezbędne do obsługi płatności dane podane przez Klienta w związku z zakupem Kuponu.

5.4. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na powyższych stronach i automatycznie uzupełnionym przez system płatności, płatność może nie zostać zrealizowana.

6. Reklamacje

6.1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli czynności Operatora przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Operatora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

6.2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: okazje@eholiday.pl lub w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać nazwisko Klienta, który nabył Kupon lub nazwę pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

6.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6.4. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

6.5. Operator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonej po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

6.6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta danego Klienta lub wprowadzony do formularza podczas składania zamówienia lub z którego została zgłoszona reklamacja.

6.7. Reklamacje dotyczące Usług mogą być bezpośrednio kierowane do Sprzedającego (który zobowiązany był do ich świadczenia) lub za pośrednictwem Operatora, który będzie monitorował daną reklamację i dołoży wszelkich starań, aby wszystkie prawa konsumenta były przestrzegane.

6.8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

6.9. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

6.9.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

6.9.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.  

7. Przerwy techniczne

7.1. Operator stara się zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Mimo dołożenia wszelkich starań, mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Operator stara się zminimalizować skutki zaistniałych problemów technicznych.

7.2. W celu rozwijania i doskonalenia Serwisu, a przede wszystkim zminimalizowania ryzyka wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Operator dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Klientów, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.

8. Dane osobowe

8.1. Dane osobowe umieszczane w Serwisie Okazje noclegowe są przetwarzane i zabezpieczane przez Operatora zgodnie z Regulaminem serwisu eholiday.pl oraz bazy danych oraz Polityką Prywatności.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Operator ma prawo kontrolować treści umieszczane na podstawie danych przekazywanych przez Sprzedających oraz Klientów w Serwisie Okazje noclegowe w celu sprawdzenia zgodności zamieszczonych treści z Regulaminem, umową, oraz przepisami prawa.

9.2. Operator ma prawo usuwać wszelkie materiały i treści, które według jej uznania będą niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub niezgodne z prawem.

9.3. Operator chroni dane Klientów zgodnie z Polityką prywatności Serwisu.

9.4. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zmieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz jednoczesne jej przesłanie na adres mailowy przypisany do Konta. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od udostępnienia ich na stronie Serwisu. Kupony dotyczące Ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie przed wejściem w życie zmian do Regulaminu są nabywane na zasadach dotychczasowych.

Zapraszamy również na nasze pozostałe platformy:

eHoliday Blog Polska z drona

Znajdziesz nas również na:

eHoliday Blog
Do góry

Nie przegap najlepszych okazji

Bądź na bieżąco z naszymi ofertami

Zamknij Newsletter
Zamknij

Najlepsze okazje noclegowe na Twój e-mail!

Jeśli kochasz rabaty i wypoczynek, już dziś zapisz się na newsletter Okazji.
Niechciane wiadomości potrafią przytłaczać, dlatego będziesz mógł w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji. Na dole każdej wiadomości znajdziesz link do wypisu z listy.

Zamknij

Napisz do nas